EUR
Swedish
Sök

Köpvillkor

Bestämmelserna
gäller vid avtal som Monard ingår med fysiska personer som handlar
huvudsakligen för ändamål som faller utom näringsverksamhet. Sådana personer
benämns nedan "Kunden".

Monard reserverar sig för pris, text- och bildfel.

Företagsinformation
Monard AB
Postridarensväg 11-19
266 98 HJÄRNARP
Organisationsnummer: 556662-0398
Telefonnummer: 0431-45 42 47
E-postadress: info@monard.se
Postgiro: 188 68 14-1
Bankgiro: 5078-9197

1. GDPR: General Data Protection Regulation

“Vi sparar följande persondata om våra kunder: 
Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.
Beställningar: ip-adress, E-post,  Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.
Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.”

2. Priser
Alla priser anges inklusive mervärdesskatt. På orderbekräftelsen räknas alla
summor samman och där framgår hur stor del av priset som består av
mervärdesskatt. Fraktavgift visas på orderbekräftelsen. Eventuell
postförskottsavgift tillkommer.

3.Garanti                                                                                                                                                     
På Monards sortiment lämnas 2 års garanti på fel vid normal användning, och att fel inte
beror på slitage eller liknande. Livstids garanti på dragkedjor. Spar därför alltid kvittot som måste kunna
visas upp för att garantin skall gälla. Monard ersätter ej kostnader för
reparation av annan verkstad, servicefirma eller resekostnader om detta ej är
avtalat med oss. Monard AB tar ingen som helst ansvar för om ISSF eller Svenska
skyttesportförbundet plötsligt eller oväntat gör regeländringar eller
regeltolkningar. På produkter och varumärken av annan tillverkare gäller
tillverkarens garantier. På produkter i kategorin Begagnat och Utförsäljning gäller
ingen garanti.

4. Orderbekräftelse
Orderbekräftelse samt ändring av lagda order sker via webb och e-post. Kunden
bör även skriva ut och spara orderbekräftelsen med ordernumret till dess
leverans har skett.

5. Avlämnande och risken för varan
5.1 Om inget annat avtalats skall Monard leverera varan till Kunden. Kunden
skall svara för fraktkostnaden, såvida inget annat har avtalats. Kunden skall
därvid ta emot varan på avtalad tid och plats.
5.2 Om Kunden inte tar emot varan på avtalad tid skall han ersätta Monard's
eventuella tilläggskostnader.
5.3 Risken för varan övergår till Kunden när varan avlämnas.
5.4 Varan levereras till den adress som angetts vid beställning.

6. Leveranstid
Om inte annat angivits eller överenskommits levereras varan inom en vecka från
beställning. För special beställda varor sker normalt leverans 12 veckor från
beställningens orderbekräftelse.

7. Leveransbevakning
Monard förbehåller sig rätten att restnotera eller annullera beställningar på
varor som är slut i lager.

8. Undersökning av varan vid mottagandet
8.1 Kunden bör i eget intresse vid mottagandet eller snarast därefter undersöka
om varan eller förpackningen har synliga skador och utan dröjsmål anmäla
eventuell sådan skada till Monard.                                               
8.2 Kunden bör inom skälig tid, efter det att han mottagit varan, pröva
om den fungerar tillfredsställande.

9. Fel
Monard svarar för att varan är felfri när den avlämnas. Monard svarar inte för
försämring som uppkommit därefter t.ex. genom förslitning, försummad eller
felaktig skötsel, att varan använts till annat än vad den är avsedd för, att
olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att bruks- eller
monteringsanvisning inte har följts eller att felaktig montering av annan än
Monard utförts. Monard AB tar ingen som helst ansvar för om ISSF eller Svenska
skyttesportförbundet plötsligt eller oväntat gör regeländringar eller
regeltolkningar. För måttbeställda varor se avsnitt 10. Vid transportskada/saknat
gods. Kontrollera direkt vid mottagandet av varorna att ingenting är skadat. Transportskador
som uppkommit på Posten anmäls direkt till det postkontor som lämnat ut varorna.

10. Fel - Måttbeställda varor
Monard svarar för att alla mått tagna av Monards representanter är korrekta.
Tas mått av Kunden, ansvarar denna självt för att alla mått är korrekta. Kunden
ansvarar också för att kroppsmåtten inte ändras väsentligt under orderperioden.
(T.ex. genom viktminskning, viktökning, växer.). Monard svarar inte för
eventuella skillnader i färgnyanser som kan förekomma gentemot
färgbeskrivningar på Internet eller genom färgprover. Monard AB tar ingen som
helst ansvar för om ISSF eller Svenska skyttesportförbundet plötsligt eller
oväntat gör regeländringar eller regeltolkningar.

11. Reklamation
11.1 Kunden får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar Monard
meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha
märkt felet (reklamation).
11.2 Reklamerar Kunden inte inom en månad från det att han har tagit emot
varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti
eller liknande utfästelse.

12. Avhjälpande av fel
Monard åtar sig att avhjälpa sådant fel i varan som han ansvarar för, om detta
kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom. Avhjälpande skall ske
inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet
för Kunden. Monard får avgöra om bolaget vill avhjälpa felet genom reparation eller
omleverans.

13. Avhjälpande av fel - måttbeställda varor
13.1 Mått tagna av Monards representanter: Monard åtar sig att avhjälpa
"måttfel" i varan som han ansvarar för. Avhjälpande skall ske inom
skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för
Kunden. Monard får avgöra om bolaget vill avhjälpa felet genom reparation eller
omleverans.
13.2 Mått tagna av Kunden: Kunden ansvarar självt för eventuella
"måttfel". Kunden kan vända sig till Monard för att avhjälpa
"måttfel". Förutsättning för att Monard skall avhjälpa
"måttfel" som kunden ansvarar för är följande:
1.Betalningsvillkoren har uppfyllts.
2.Kunden återsänder varan så att kontroll av mått på varan kan ske.
3.Kunden kontrollera sina kroppsmått igen, och är behjälplig Monard med övrig
information.
Monard får avgöra om bolaget vill avhjälpa felet genom reparation eller
omleverans.

14. Kundens medverkan vid avhjälpande av fel
Kunden är vid avhjälpande av fel skyldig att inom skälig omfattning lämna
erforderlig medverkan, t.ex. att lämna in varan till verkstad och att efter
reparationen hämta varan på överenskommen tid. Kunden är skyldig att begränsa
kostnader som kan uppkomma för Monard i anledning av avhjälpande. Vid fel
gällande för avsnitt 13.2 står Kunden för extra kostnader som uppstår i samband
med avhjälpandet.

15. Betalning
Kunden kan välja att betala direkt med kreditkort eller mot postförskott. Man
kan även betala mot faktura 10 dagar netto (efter sedvanlig kreditprövning), Sker betalning inte inom 10 dagar påföres en påminnelseavgift och dröjsmålsränta med 3%/månaden.

16. Kundens avbeställningsrätt
Intill dess varan avlämnats har Kunden rätt att avbeställa varan mot ersättning
till Monard enligt avsnitt 17 nedan. För måttbeställda varor gäller inte
avbeställningsrätten.

17. Monard rätt till skadestånd
17.1 Häver Kunden köpet eller avbeställer Kunden varan har Monard rätt till
ersättning för.
1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till
den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,
2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt
3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för
varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt
arbete och omständigheterna i övrigt.

18. Ångerrätt
18.1 Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar, förutsatt att varan
returneras i oanvänt och oskadat skick i obruten och oskadad
originalförpackning. Om Kunden ångrar sig skall Kunden lämna ett meddelande
till Monard innan ångerfristen löper ut. Ångerfristen påbörjas den dag Kunden
mottagit varan. För måttbeställda varor gäller ingen ångerrätt.
18.2 Om Kunden utöver sin ångerrätt skall Kunden sända tillbaka varan till
Monard omedelbart.
18.3 Kunden svarar för alla fraktkostnader som uppkommer i anledning av utövad
ångerrätt.
18.4 Utövar Kunden sin ångerrätt skall Monard inom 30 dagar från det att Monard
mottagit den återsända varan betala tillbaka vad Kunden betalat för varan till Monard.
Frakt och andra kostnader kommer att dras av som tex värdeminskning.

19. Force Majeure
Händelser som krig, virusutbrott, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att Monard AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

20. Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall
parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan också
prövas av allmän domstol.